REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MISTY HILL

 

1. Przepisy ogólne

 

Niniejszy regulamin sklepu internetowego (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady i warunki realizacji zamówień, na jakich Sprzedawca oraz Klient będą przeprowadzać umowy sprzedaży towarów na odległość za pomocą środków komunikacji elektronicznej - w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i poprzez stronę internetową Sprzedawcy działającą pod adresem www.mistyhill.pl, jak również zasady świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną za pomocą wskazanej powyżej strony internetowej. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 22 marca 2019 roku.

 

2. Definicje

 

Sprzedawca, Administrator, Administrator danych osobowych – firma Blue Production reprezentowana przez Adriannę Tumiłowicz, mieszcząca się w Warszawie, kod pocztowy 02-997, ul. Ruczaj 4, NIP: 951-247-93-93, REGON: 382700744
Sklep – sklep internetowy, który działa pod adresem www.mistyhill.pl i prowadzi na terenie Polski sprzedaż wysyłkową Produktów znajdujących się w jego aktualnej ofercie, którego właścicielem jest Sprzedawca.
Dni Robocze - dni pracujące od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Czas Realizacji Zamówienia - czas, w jakim Sklep wyprodukuje Produkt, lub - jeśli produkt jest w magazynie - dokona jego wysyłki w sposób wybrany przez Klienta.
Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, dokonująca zakupów w Sklepie na zasadach określonych w Regulaminie.
Konsument – za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Koszyk – element Sklepu Internetowego, za pomocą, którego Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, itp.;
Hasło – ciąg liter, liczb i znaków specjalnych zawierający co najmniej 5 symboli, ustalany w sposób indywidualny przez Klienta w procesie Rejestracji i umożliwiający Klientowi dokonywanie zakupów w Sklepie. Hasło ma charakter poufny i może być zmieniane przez Klienta z dowolną częstotliwością, przy czym za wszelkie skutki ujawnienia Hasła odpowiada wyłącznie Klient, za wyjątkiem sytuacji, w których do ujawnienia Hasła Klienta doszło z winy Administratora, w szczególności w wyniku nienależytego zabezpieczenia danych.
Rejestracja – przypisanie osobie, która wyraża wolę zostania Klientem Loginu (adres poczty elektronicznej) i Hasła, które będą go identyfikować. Rejestracji należy dokonać wybierając na Stronie internetowej opcję „Rejestracja” i postępując zgodnie z dalszymi instrukcjami. Podając Login i Hasło Klient uzyskuje techniczną możliwość korzystania z wszystkich funkcji Sklepu umożliwionych Klientowi.
Produkt – przedmiot opisany w Sklepie, co do którego Sprzedawca zamieścił informację o możliwości ich zakupu.

 

3. Warunki korzystania ze Sklepu

 

W celu korzystania ze Sklepu Klient powinien dysponować sprzętem i oprogramowaniem o następujących wymaganiach:

 

a) komputer osobisty wraz z kartą sieciową umożliwiającą dostęp do Internetu,
b) OS Windows, Mac OS lub Linux, wraz ze środowiskiem graficznym, standardową przeglądarką internetową (obsługującą szyfrowane połączenia SSL), aplikacją Java Script i plikami cookie,
c) łącze z siecią internetową

 

Sprzedawca zastrzega, iż w przypadku nie spełnienia powyższych wymagań nie będzie mógł umożliwić Klientowi złożenia za pośrednictwem Sklepu zamówienia, ani przeprowadzić procedury zawarcia umowy, ani też zrealizować tej umowy.

 

Zakładanie konta (Rejestracja):

 

a) należy wprowadzić: imię, nazwisko, adres e-mail, adres dostawy, telefon
b) zaakceptować Regulamin oraz Politykę Prywatności.

 

Akceptacja Regulaminu przez Klienta wymaga zaakceptowania oświadczeń o następującej treści:

 

a) zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia,
b) dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Sprzedawcy na zasadach wynikających z Regulaminu,
c) oświadczam, że dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą - przy tym - przyjmuję do wiadomości, iż w razie nieprawdziwości powyższego oświadczenia będę ponosić odpowiedzialność na zasadach wynikających z przepisów prawa polskiego,
d) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, udostępnionych za pomocą formularza rejestracyjnego przez Administratora, wyłącznie dla celów prawidłowego wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zawartej przez Strony na zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu.

 

Klient zobowiązuje się w do:

 

a) przestrzegania praw autorskich, praw własności przemysłowej - w tym - wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Administratora oraz osób trzecich, a także przestrzegania praw do ochrony wizerunku,
b) niedostarczania treści o charakterze bezprawnym i/lub sprzecznych z Regulaminem,
c) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Sklepu.

 

4. Przyjmowanie i realizacja zamówień

 

Sprzedawca prowadzi sprzedaż Towarów za pośrednictwem sieci internetowej. Aktualne informacje na temat dostępnych produktów i usług Sprzedawca zamieszcza w Sklepie Internetowym.

 

Informacje podane w Sklepi nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do złożenia przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży. Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz ewentualne indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Klientem. Zamówienia składane przez Klienta są przyjmowane za pośrednictwem formularza zamówienia, zamieszczonego na Stronie internetowej.

 

W zamówieniu na Stronie internetowej, uzupełniając odpowiednie pola, Klient dokonuje:

 

- wyboru Produktu poprzez dodanie danej pozycji asortymentu do koszyka,
- w trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Produktu. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie,
- po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.

 

Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

 

a) przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli takie są),
c) wybranej metody płatności,
d) wybranego sposobu dostawy,
e) czasu dostawy.

 

W celu realizacji Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”.

 

Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi zawarcie Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

 

Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomość pocztą elektroniczną potwierdzającą zamówienie.


Odzież szyta na specjalne zamówienie to odzież szyta według wymiarów podanych przez Klienta. Dalej „odzież szyta na wymiar”.
Wymiary "odzieży szytej na wymiar” różnią się od wymiarów odzieży podanej w tabeli rozmiarów Misty Hill.
"Odzież szyta na wymiar” nie podlega zwrotowi ani wymianie na inny towar z oferty sklepu Misty Hill.
Cena detaliczna "odzieży szytej na wymiar" ustalana jest indywidualnie w zależności od produktu.

 

 

News letter